ΟργάνωσηΗ εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των σταδίων των μελετών των έργων στους τομείς που δραστηριοποιείται.

 

Βασική φιλοσοφία της είναι οι εταίροι να αποτελούν τους βασικούς μελετητές των μελετών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.      

Οι βασικοί μελετητές επιλέγονται για κάθε έργο, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου και τις χρονικές απαιτήσεις ταχείας και ποιοτικής ολοκλήρωσης αυτού. Οι βασικοί μελετητές αποτελούν και τους τομεακούς συντονιστές των βασικών Τομέων Δραστηριότητας.

Οι βασικοί μελετητές – συντονιστές καθορίζουν μαζί με το κύριο του έργου το γενικό σχεδιασμό, εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις, επιλέγουν τις κύριες τεχνικές λύσεις που θεωρούν δόκιμες να εφαρμοσθούν. Επίσης συμμετέχουν σε όλες τις συσκέψεις με τα στελέχη του κυρίου του έργου και των εμπλεκομένων φορέων στην αδειοδότηση και υλοποίηση.

Τα λοιπά στελέχη που αποτελούν την ομάδα έργου ενημερώνονται για όλα τα θέματα από του βασικούς μελετητές – συντονιστές και προχωρούν στην εκπόνηση των επιμέρους μελετητικών αντικειμένων με απόλυτη συνάφεια και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Οι βασικοί μελετητές – συντονιστές εποπτεύουν την εξέλιξη της υλοποίησης και συντονίζουν όλα τα μέλη της ομάδας μελέτης.

Σε κάθε στάδιο της μελέτης διενεργούνται συσκέψεις ώστε να ελέγχεται συνεχώς η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και να συνεκτιμούνται όλα τα νέα δεδομένα τα οποία δύναται να προκύψουν και να επηρεάσουν το τεχνικό αντικείμενο.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα τα οποία διαρκώς ενημερώνονται και ανανεώνονται ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς.

Με την εφαρμοσθείσα εσωτερική οργάνωση συνολικά της εταιρείας, την οργάνωση εκτέλεσης των εργασιών ανά μελέτη, και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της  εταιρείας, επιτυγχάνεται η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση των αναλαμβανόμενων υπηρεσιών, με το βέλτιστο ποιοτικά αποτέλεσμα. 

Έργα

Πληροφορίες

Ι. Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε.
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Επτανήσου 48 – 11361 Αθήνα
Τηλ / φαξ : 210 8847035
email :

www.koujianos.gr